Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νηρέας σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Share This Post

Μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  από Εργαστήρια Επιστήμης και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Με στόχο τoν περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από Εργαστήρια Επιστήμης και Μηχανικής Περιβάλλοντος, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε ένα νέο κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+, Βασική Δράση 2.

Πρόκειται για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εφαρμογή και Επικύρωση της Άτυπης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εργαστηρίων Επιστήμης & Μηχανικής Περιβάλλοντος – ECVET-Lab» (Implementation and Validation of Non-formal Training on Sustainability for Environmental Testing Laboratories works) το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της αναγνώρισης και της επικύρωσης των ικανοτήτων του προσωπικού των εργαστηρίων αυτών, οι οποίες σχετίζονται με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκτώνται κατά κύριο λόγο στο χώρο εργασίας αλλά και μέσω άλλων μέσων μάθησης.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, κ. Τουμαζής Τουμαζή και Δρ Κωνσταντίνος Μιχαήλ του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας, έχει διαπιστωθεί ότι τα Εργαστήρια Επιστήμης & Μηχανικής Περιβάλλοντοςόπως εξάλλου και όλα τα εργαστήρια στα οποία διεξάγονται χημικές διεργασίες, προκαλούν σημαντικές επιπτώσειςστο περιβάλλον οι οποίες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση ενέργειας και πόρων, καθώς και με τη χρήση χημικών ουσιών, αρκετές από τις οποίες είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Επιπλέον, η διαχείριση της ρύπανσης του αέρα από εκπομπές αερίων περιλαμβανομένων και αερίων του θερμοκηπίου, όπως επίσης του θορύβου και των παραγομένων υγρών αποβλήτων είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν με οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.

Το Έργο ECVΕTLab ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων Erasmus+, Βασική Δράση 2, Στρατηγική Σύμπραξη στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Έχει ως στόχο την ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ χωρίζεται σε υποκατηγορίες-Δράσεις, μια εκ των οποίων είναι η Βασική Δράση 2 η οποία στοχεύει σε συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Μία Στρατηγική Σύμπραξη στοχεύει στην υποστήριξη της εξέλιξη, μεταφοράς ή/και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών καθώς και στην εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων που προωθούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο ECVET-Lab περιλαμβάνει φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Κύπρο και Πολωνία), έχει διάρκεια δυο έτη με συνολικό προϋπολογισμό 215.000 ευρώ. Το γενικό συντονισμό και υλοποίηση του έργου, έχει η Ισπανική εταιρεία NOVOTEC, μέλος του ομίλου Applus+, μια διεθνής εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, με πολυετή εμπειρία σε θέματα του περιβάλλοντος, ποιότητας, βιωσιμότητας και Ασφάλειας & Υγείας. Από την Κύπρο συμμετέχουν, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την καθοδήγηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και Διευθύντριας του Κέντρο Δρος Δέσπως Φάττα-Κάσινου και η εταιρεία M.M.C. Management Centre Ltd. Στην ομάδα του έργου συμμετέχουν επίσης, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Fundación Equipo Humano με έδρα την Ισπανία, το Ινστιτούτο Βιώσιμων Τεχνολογιών του Πολωνικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Αυστριακό Ερευνητικό Εργαστήριο 3S και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων μετρoλογίας και αναλυτικών εργαστηρίων EUROLAB.

Το έργο ECVET-Lab επικεντρώνεται στους πιο κάτω βασικούς πυλώνες:

  1. Τη δημιουργία και εφαρμογή ενός διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης προωθώντας την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των Εργαστηρίων Περιβαλλοντικών δοκιμών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι εκπαιδευόμενοι, Τεχνικοί Εργαστηρίων, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν υψηλή ποιότητα  δεξιοτήτων ή και να ενισχύσουν υφιστάμενες δεξιότητες τους. Στο τέλος θα τους απονεμηθεί αναγνωρισμένη πιστοποίηση των γνώσεων τους από την Ευρώπη.
  2. Την ανάπτυξη μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων καθώς και την προώθηση της χρήσης κοινών εργαλείων πιστοποίησης εντός της ΕΕ.

Στο Συνέδριο η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, απηύθυνε την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο ²Operating parameters andoxidative damageme chanisms of Advanced Oxidation Processes against antibioticresistant bacteria and resistance genespresentin wastewater².  Η παρουσίαση της Δρ. Καραολιά με τίτλο ²Changes in urban wastewater bacterial community structure after the application of an MBR combined with solar photo-Fenton oxidation² απέσπασε το Bραβείο Kαλύτερης Προφορικής Παρουσίασης.

Το θέμα της παρουσίασης  αφορά τις αλλαγές στη δομή της βακτηριακής κοινότητας των αστικών λυμάτων μετά την εφαρμογή ενός βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε συνδυασμό με τη διεργασία ομογενούς οξείδωσης φώτο-Fenton υπό πραγματική ηλιακή ακτινοβολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της παρουσίασής της,  αποτελεί μέρος της ερευνητικής της εργασίας, στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019, υπό την επίβλεψη της Δρ. Δέσπως Φάττα-Κάσινου.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top