Participation of Nireas-IWRC in an Erasmus+ project

Share This Post

Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, Βασικής Δράσης 2

Είναι γενικά διαπιστωμένο ότι τα Εργαστήρια Επιστήμης & Μηχανικής Περιβάλλοντος, όπως εξάλλου και όλα τα εργαστήρια στα οποία διεξάγονται χημικές διεργασίες, προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες σχετίζονται μεταξύ άλλων με τη χρήση ενέργειας και πόρων, καθώς και με τη χρήση χημικών ουσιών, αρκετές από τις οποίες είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Επιπλέον, η διαχείριση της ρύπανσης του αέρα από εκπομπές αερίων περιλαμβανομένων και αερίων του θερμοκηπίου, όπως επίσης του θορύβου και των παραγομένων υγρών αποβλήτων είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν με οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εφαρμογή και Επικύρωση της Άτυπης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εργαστηρίων Επιστήμης & Μηχανικής Περιβάλλοντος – ECVETLab» (ImplementationandValidationofNon-formalTrainingonSustainabilityforEnvironmentalTestingLaboratoriesworks) έχει ως στόχο την προώθηση της αναγνώρισης και της επικύρωσης των ικανοτήτων του προσωπικού των εργαστηρίων αυτών οι οποίες σχετίζονται με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκτώνται κατά κύριο λόγο στο χώρο εργασίας αλλά και μέσω άλλων μέσων μάθησης.Το Έργο ECVΕTLabανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων Erasmus+, Βασική Δράση 2, Στρατηγική Σύμπραξη στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Έχει ως στόχο την ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ χωρίζεται σε υποκατηγορίες-Δράσεις, μια εκ των οποίων είναι η Βασική Δράση 2 η οποία στοχεύει σε συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Μία Στρατηγική Σύμπραξη στοχεύει στην υποστήριξη της εξέλιξη, μεταφοράς ή/και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών καθώς και στην εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων που προωθούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.Το έργο ECVET-Labπεριλαμβάνει φορείς από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Κύπρο και Πολωνία), έχει διάρκεια 2 έτη με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 215.000 ευρώ. Το γενικό συντονισμό και υλοποίηση του έργου, έχει η Ισπανική εταιρεία NOVOTEC, μέλος του ομίλου Applus+, μια διεθνής εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, με πολυετή εμπειρία σε θέματα του περιβάλλοντος, ποιότητας, βιωσιμότητας και Ασφάλειας & Υγείας. Από την Κύπρο συμμετέχουν το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την καθοδήγηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δρ. Δέσπως Φάττα-Κάσινου καθώς και η εταιρεία M.M.C. Management Centre Ltd. Στην ομάδα του έργου συμμετέχουν επίσης ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Fundación Equipo Humano με έδρα την Ισπανία, το Ινστιτούτο Βιώσιμων Τεχνολογιών του Πολωνικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Αυστριακό Ερευνητικό Εργαστήριο 3Sκαι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων μετρoλογίας και αναλυτικών εργαστηρίων EUROLAB.Το έργο ECVET-Labέχει τους δύο πιο κάτω βασικούς πυλώνες:1.    Τη δημιουργία και εφαρμογή ενός διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης προωθώντας την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των Εργαστηρίων Περιβαλλοντικών δοκιμών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι εκπαιδευόμενοι, Τεχνικοί Εργαστηρίων, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν υψηλή ποιότητα  δεξιοτήτων ή και να ενισχύσουν υφιστάμενες δεξιότητες τους. Στο τέλος θα τους απονεμηθεί Ευρωπαϊκά αναγνωρισμένη πιστοποίηση των γνώσεων τους.2.    Την ανάπτυξη μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων καθώς και στην προώθηση της χρήσης κοινών εργαλείων πιστοποίησης εντός της ΕΕ. *Των Τουμαζή Τουμαζή και Δρ. Κωνσταντίνου Μιχαήλ του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Group of student in business training

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top