Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, πράξη «T4H – Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών»

Share This Post

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, πράξη «T4H – Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών»

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου-Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας συμμετέχουν ως Δικαιούχοι στην πράξη  «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών», το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας  INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Η πράξη θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) που είναι και ο κύριος Δικαιούχος του έργου. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό πράξης €999.000,00 εκ των οποίων το 85% θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το υπόλοιπο 15% από εθνικούς πόρους.

Στόχος της ερευνητικής πράξης είναι να προσδιοριστεί εάν και πώς μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση επιλεγμένων μικρορύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος μέσω της επιτόπιας επεξεργασίας νοσοκομειακών λυμάτων, πριν την απόρριψη τους στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Το έργο θα αξιολογήσει την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα της επιτόπιας επεξεργασίας στα νοσοκομεία της Λάρνακας και του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης θα προσδιοριστεί η επίδραση που μπορούν να έχουν επιλεγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας στην ποιότητα των τελικών εκροών, όσον αφορά στην παρουσία φαρμακευτικών ουσιών καθώς και βακτηρίων και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Αρχικά θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πιλοτικό σύστημα στους χώρους των νοσοκομείων, με στόχο την αξιολόγησή του για μετέπειτα ανάπτυξή του σε πλήρη κλίμακα στα νοσοκομεία Λάρνακας και Ηρακλείου. Η πιλοτική μονάδα περιλαμβάνει σειρά από προχωρημένες φυσικοχημικές και βιοχημικές καθώς και προχωρημένες χημικές τεχνολογίες.

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί σοβαρή πρόκληση, τόσο για την Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ) όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), η μικροβιακή αντοχή έχει ήδη φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά μέρη του κόσμου. Υψηλά επίπεδα μικροβιακής αντοχής σε βακτήρια που συνδέονται με πολλές κοινές λοιμώξεις (π.χ. ουρολοιμώξεις, πνευμονία, φυματίωση και γονόρροια) έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιφέρειες της ΠΟΥ. Η μικροβιακή αντοχή προκαλεί ήδη σημαντική κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση διεθνώς. Εκτιμάται ότι ευθύνεται για 25.000 θανάτους ετησίως μόνο στην ΕΕ και για 700.000 θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσμο.

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί επομένως σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση και επεξεργασία νοσοκομειακών λυμάτων σε σχέση με το παραπάνω πρόβλημα και επιπλέον δίνει το πράσινο φως προς την κατεύθυνση της έρευνας και της εξέλιξης καινοτόμων τεχνολογιών με βάση τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων σε Λάρνακα και Ηράκλειο.

Οι Δικαιούχοι στην Κύπρο εκφράζουν τις ιδιαίτερες ευχαριστίες τους προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), με τον οποίο έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας στα πλαίσια του έργου. Το μνημόνιο συνεργασίας προνοεί την παραχωρήσει χώρου για την κατασκευή και εγκατάσταση της πιλοτικής Μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, καθώς και τη διοχέτευση στο αποχετευτικό σύστημα Λάρνακας, των νοσοκομειακών υγρών απόβλητών που θα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς του έργου. Τέτοιες ενέργειες, βοηθούν στην προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στον τόπο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου (dfatta@ucy.ac.cy) (Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας, Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Δημοσιεύτηκε στο παιδεία news

More To Explore

Articles in press

Συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπουργείου Υγείας για την επιτήρηση του ιού SARS-CoV2 στα λύματα αεροσκαφών και αεροδρομίων – 01/02/2023

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού-ΓΑΙΑ (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας) του Πανεπιστημίου Κύπρου και

Articles in press

Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού-Νηρέας στη Διεθνή Πλατφόρμα Δράσης για τη Διαχείριση του νερού από την Πηγή στη Θάλασσα – 24/01/2023

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022 το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού-Γαία (Τμήμα

Scroll to Top