Έξι νέα ερευνητικά έργα για το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Share This Post

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας ανακοινώνει τη συμμετοχή του σε έξι (6) νέα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Συμμετέχει ως εταίρος σε:

  • δύο έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου IC4WATER της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» (NANO-CARRIERSSMART-control),
  • τρία έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (PANI-WATERSuWaNu EuropeREWATERGY),
  • ένα έργο στο πλαίσιο του PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) (DSWAP). 

Γενικοί στόχοι των έργων – Κύριες δραστηριότητες:

  1. NANO-CARRIERS: «Micro- and nanoplastics as carriers for the spread of chemicals and antibiotic resistance in the aquatic environment». Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου IC4WATER της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World», στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας. Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση της τύχης μικροπλαστικών και νανοπλαστικών (MNPs) στο περιβάλλον καθώς και ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου και γενετικού υλικού (DNA, γονίδια) που προσροφώνται σε αυτά, μέσω της εφαρμογής σχεδίου δειγματοληψίας αστικών λυμάτων και νερών σε περιοχές (Νότια Αφρική, Μεσόγειο, Αρκτική) που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά χαρακτηριστικά (γεωμορφολογικά, κλιματικά, κοινωνικοοικονομικά) και που εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνολογίες στην επεξεργασία αστικών λυμάτων και διαφορετικές πρακτικές επαναχρησιμοποίησης. Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2019. O συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Ian Allan από το Norwegian Institute for Water Research, της Νορβηγίας και η υπεύθυνη του έργου για τον Νηρέα είναι η Μεταδιδακτορική Eρευνήτρια Δρ. Ειρήνη Μιχαήλ-Κορδάτου. 
  2. SMART-control«Smart framework for real-time monitoring and control of subsurface processes in managed aquifer recharge (MAR) applications». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου IC4WATER της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World». Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και έχει διάρκεια 2 χρόνια. Ο κύριος στόχος του είναι η μείωση των κινδύνων κατά την εφαρμογή τεχνικών βιώσιμης διαχείρισης των υπόγειων υδάτων μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των υπόγειων υδάτων σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με εργαλεία αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που προκύπτουν από τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. O Συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Catalin Stefan από το Technische Universität Dresden, της Γερμανίας και ο υπεύθυνος του έργου για τον Νηρέα είναι ο Καθηγητής Δρ. Πάνος Παπαναστασίου. 
  3. SuWaNu Europe«Network for effective knowledge transfer on safe and economic wastewater reuse in agriculture in Europe-SuWaNu Europe». Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (H2020-RUR-2018-1/818088). Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία περιφερειακών ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη τοπικών και εθνικών σχεδίων δράσης, τα οποία θα προσδιορίσουν και αναπτύξουν στρατηγικές σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων στη γεωργία, στοχεύοντας στην αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων μεταξύ επαγγελματιών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι οι αγρότες και οι αγροτικές συμβουλευτικές ομάδες. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και έχει διάρκεια 30 μήνες. Η συντονίστρια του έργου είναι η κ. Antonia Lorenzo, από την εταιρεία BIOAZUL S.L. της Ισπανίας και υπεύθυνη του έργου για την ομάδα του Νηρέα είναι η διευθύντρια του Νηρέα, η Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου. 
  4. ΡΑΝΙ-WATER«Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment». Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (H2020-SC5-2018-1-820718) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης «EUIndiaWatercooperation». Στόχος του έργου το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2019 και έχει διάρκεια 4 χρόνια, είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή καινοτόμων, οικονομικά προσιτών λύσεων για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και του πόσιμου νερού σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Ινδίας. O συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Kevin McGuigan από το Royal College of Surgeons in Ireland, της Ιρλανδίας και η υπεύθυνη του έργου για τον Νηρέα είναι η Δρ. Φάττα-Κάσινου. 
  5.  REWATERGY«Sustainable Reactor Engineering for Applications on the Water-Energy Nexus». Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Marie Skłodowska-Curie: Innovative Training Networks – European Industrial Doctorates (ITN-EID)» του προγράμματος Ορίζοντας 2020, με κωδικό έργου: H2020-MSCA-ITN-EID-2018/812574. Το έργο θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019 και έχει διάρκεια 4 χρόνια. Tα πιλοτικά έργα χρηματοδότησης «Ευρωπαϊκών βιομηχανικών διδακτορικών προγραμμάτων, (European Industrial Doctorates – EID)», έχουν στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, με πρωταρχικό σκοπό την ενεργή συμμετοχή του μη ακαδημαϊκού τομέα στην κατάρτιση διδακτορικών σπουδών, ιδίως των επιχειρήσεων. Η συμμετοχή του Νηρέα στο έργο REWATERGY είναι πολύ σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Π.Κ.), καθώς είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε έργο EID, και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην όλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Π.Κ. για διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την βιομηχανική κατάρτιση. Το έργο REWATERGY έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά πρωτοπόρων ερευνητών ικανών να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις και να μετατρέψουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες για οικονομικό και κοινωνικό όφελος στον τομέα της αειφόρου διαχείρισης του νερού και της ενέργειας (Water-energy nexus). O συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Javier Marugan από το Universidad Rey Juan Carlos, της Ισπανίας και η υπεύθυνη του έργου για τον Νηρέα είναι η Δρ. Φάττα-Κάσινου. 
  6. DSWAP: «Decision support-based approach for sustainable water reuse application in agricultural production». Το έργο χρηματοδοτείται από το δίκτυο PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) και εντάσσεται στη θεματική ενότητα που αφορά τη Διαχείριση του Νερού και συγκεκριμένα το «Water reuse and water desalination for agricultural and food production». Ο στόχος του DSWAP είναι να σχεδιάσει, αναπτύξει και βελτιστοποιήσει πιλοτικά συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ειδικά σχεδιασμένα για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών, τα οποία θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη μακροπρόθεσμη αγρονομική βιωσιμότητα. Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2019. O Συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Eddie Cytryn από το Agricultural Research Organization, του Ισραήλ και η υπεύθυνη του έργου για τον Νηρέα είναι η Δρ. Φάττα-Κάσινου.  

Στο Συνέδριο η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, απηύθυνε την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο ²Operating parameters andoxidative damageme chanisms of Advanced Oxidation Processes against antibioticresistant bacteria and resistance genespresentin wastewater².  Η παρουσίαση της Δρ. Καραολιά με τίτλο ²Changes in urban wastewater bacterial community structure after the application of an MBR combined with solar photo-Fenton oxidation² απέσπασε το Bραβείο Kαλύτερης Προφορικής Παρουσίασης.

Το θέμα της παρουσίασης  αφορά τις αλλαγές στη δομή της βακτηριακής κοινότητας των αστικών λυμάτων μετά την εφαρμογή ενός βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε συνδυασμό με τη διεργασία ομογενούς οξείδωσης φώτο-Fenton υπό πραγματική ηλιακή ακτινοβολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της παρουσίασής της,  αποτελεί μέρος της ερευνητικής της εργασίας, στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019, υπό την επίβλεψη της Δρ. Δέσπως Φάττα-Κάσινου.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Μεσογείου – 11/07/24

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού – Γαία, με συντονίστρια την Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

Scroll to Top